Srpski
English
Osnivanje preduzeća
"Dib stars" d.o.o. Vam može ponuditi najkvalitetniju uslugu u oblasti osnivanja privrednih društava, kao i podršku redovnom poslovanju Vaše firme.

I Osnivanje preduzeća, radnji, udruženja i NVO u Agenciji za privredne registre (APR):


1.Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka (izbor pravne forme, delatnosti i imena; informacije o fiksnim troškovima poslovanja, PDV, fiskalne kase),


2. Izrada osnivačkog akta, statuta i ostalih statusnih akata,

3. Ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om).

II Aktivnosti nakon dobijanja rešenja o registraciji:

 1. Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre,
 2. Prijava početka rada privrednog subjekta kod nadležnih državnih organa (Poreska uprava, opštinski organ uprave i sl.),
 3. Knjigovodstvene i računovodstvene usluge (prijava osnivača, prijava i odjava radnika, rad van radnog odnosa, obračun zarada, honorara i nadoknada, pružanje saveta u oblasti finansijskog poslovanja),
 4. Pomoć u ostvarivanju prava na subvenciju zarada, doprinosa i poreza za zaposlene (kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave),
 5. Pomoć u dobijanju radnih dozvola,
 6. Pomoć pri dobijanju sertifikata, licenci, dozvola, mišljenja i drugih akata neophodnih za obavljanje neke specifične delatnosti,
 7. Pravna pomoć u učestvovanju društva na konkursima za podsticajna sredstva (kod Fonda za razvoj RS itd.)
 8. Pružanje pravnih saveta i stručna analiza ugovora,
 9. Izrada pravnih akata:
 •  ugovora,
 • odluka i rešenja,
 • knjige odluka i udela
 • pravilnika i drugih akata.

III Preregistracija i brisanje privrednih subjekata

Pored svega navedenog, možemo Vam ponuditi i sledeće usluge:
 1. realizacija i registracija promene imena, sedišta, pretežne delatnosti, lica ovlašćenih za zastupanje društva, i ostalih podataka o društvu, koji podležu registraciji kod nadležnih državnih organa,
 2. realizacija i registracija prenosa udela na fizičko ili pravno lice, koje pristupa pravnom subjektu (novi vlasnik, suvlasnik),
 3. brisanje privrednih subjekata iz Registra privrednih društava.


As clean because they get another attractive top quality Rolex Daytona replica watches.

Copyright DIB Stars d.o.o. | Kralja Milutina 49/2, 11000 Beograd, Srbija | +381 11 3620 565, +381 11 3651 073 | dibstars@hotmail.com